Djelatnost

Djelatnost KEMIS BiH je sljedeća:

 • Sakupljanje i privremeno skladištenje svih vrsta opasnog otpada do konačnog zbrinjavanja, osim radioaktivnog otpada,
  a posebno:
  • Otpadna ulja, emulzije i zauljene vode
  • Zauljeni kruti otpad (zemlja, piljevina, pijesak, …)
  • Otpadna otapala
  • Otpadne boje i lakovi
  • Otpadne druge kemikalije (laboratorijske i slično)
  • Drugi organski i anorganski kruti i tekući otpad
  • Lijekovi sa isteklim rokom trajanja
  • Druge opasne materije, koje se upotrebljavaju u procesu proizvodnje ili nastaju tokom proizvodnog procesa
  • Plinske i sprej boce
  • Rabljene gume
  • Elektronski i električni otpad
  • Otpadni freon i drugi opasni plinovi
  • Zaštitna sredstva u poljoprivredi i voćarstvu
  • Kemikalije koje zahtijevaju posebnu pažnju
  • PCB kondenzatori i transformatori
  • Akumulatori i druge vrste baterija
  • Ambalaža opasnih materija
 • Obrada medicinskog otpada sterilizacijom sa
  uređajem Converter serije H. U uređajima se
  obrađuje infektivni, potencijalno infektivni otpad,
  oštri predmeti….
 • Skladištenje prema
  propisima za određenu vrstu
 • Zbrinjavanje opasnog otpada, po pravilu
  u inostranstvu (Austrija, Njemačka)
 • Specijalna čišćenja u industriji gdje se
  upotrebljavaju mehaničke metode,
  biotehnologije, ultrazvuk, kemijske
  metode i druge koje su za
  određenu vrstu čišćenja optimalne
 • Posebne metode antikorozivne
  zaštite specijalnih čelika

Skinite našu brošuru