Djelatnost KEMIS-a u Bosni i Hercegovini je sljedeća:

 • Sakupljanje i privremeno skladištenje svih vrsta opasnog otpada do konačnog zbrinjavanja, osim radioaktivnog otpada,
  a posebno:
  • Otpadna ulja, emulzije i zauljene vode
  • Zauljeni kruti otpad (zemlja, piljevina, pijesak, …)
  • Otpadna otapala
  • Otpadne boje i lakovi
  • Otpadne druge kemikalije (laboratorijske i slično)
  • Drugi organski i anorganski kruti i tekući otpad
  • Lijekovi sa isteklim rokom trajanja
  • Druge opasne materije, koje se upotrebljavaju u procesu proizvodnje ili nastaju tokom proizvodnog procesa
  • Plinske i sprej boce
  • Rabljene gume
  • Elektronski i električni otpad
  • Otpadni freon i drugi opasni plinovi
  • Zaštitna sredstva u poljoprivredi i voćarstvu
  • Kemikalije koje zahtijevaju posebnu pažnju
  • PCB kondenzatori i transformatori
  • Akumulatori i druge vrste baterija
  • Ambalaža opasnih materija
  • Građevinski i izolacijski otpad koji sadrži azbest
 • Obrada medicinskog otpada sterilizacijom sa uređajem Converter serije H. U uređajima se obrađuje infektivni, potencijalno infektivni otpad, oštri predmeti….
 • Bioremedijacija zemljišta kontaminiranog ugljikovodonicima
 • Skladištenje prema propisima za određenu vrstu
 • Zbrinjavanje opasnog otpada, po pravilu u inostranstvu (Austrija, Njemačka)
 • Specijalna čišćenja u industriji gdje se upotrebljavaju mehaničke metode, biotehnologije, ultrazvuk, kemijske metode i druge koje su za određenu vrstu čišćenja optimalne

Po želji naručioca možemo preuzeti menadžment sa svim otpadom koji se stvara u krugu naručioca (opasni otpad, sekundarne sirovine, komunalni otpad, …).

Možete skinuti i našu brošuru